Identiteit

HISTORIE

In 1907 richten een aantal Oostendorpers de 'Vereniging een school met den Bijbel' op uit onvrede met het toenmalig openbaar onderwijs. Op 30 januari 1908 gaf de gemeenteraad van Elburg de vereniging 'Een school met den Bijbel' toestemming om een leegstaand lokaal te huren. Op 1 mei 1908 begon daarmee het bijzonder onderwijs in Oostendorp met in totaal 39 leerlingen. Hiermee was er voor Oostendorp de start gegeven voor méér dan een eeuw bijzonder onderwijs. Inmiddels 110 jaar. 

IDENTITEIT 

Identiteit is geen statisch product, maar een voortdurend proces van afstemmen met als context de wereld om ons heen. Het bestuur c.q. de directie is er voor verantwoordelijk dat identiteit -in samenhang met de pedagogische en onderwijskundige identiteit (en de concrete uitwerking ervan), periodiek wordt besproken en getoetst. Als team, medezeggenschapsraad en bestuur denken wij regelmatig na over de meer praktische invulling van het begrip identiteit voor onze school. We doen dat op basis van de onderstaand indicatoren.

1. Pedagogische- en kindvisie; 2. Onderwijsvisie; 3. Gezin, school, kerk en maatschappij; 4. Toelatingsbeleid

5. Personeelsbeleid; 6. Schoolklimaat

Ad. 1 Pedagogische- en kindvisie

Onze visie op het kind is ten nauwste verbonden met ons totale mensbeeld: De mens is geschapen naar Gods beeld, maar door ongehoorzaamheid is de natuurlijke relatie met God gebroken. Herstel van deze relatie is alleen mogelijk door het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus. Ieder kind is uniek. Dat betekent dat we ons onderwijs- en opvoedingsideaal steeds toe moeten spitsen op de gaven en talenten van ieder kind persoonlijk.

Ad. 2 Onderwijsvisie

Vanuit de genoemde uniciteit wordt elk kind begeleid om zich optimaal te ontplooien, vanuit een duidelijke, veilige en beschermende structuur. Verschil mag er zijn en fouten maken mag! Kernwoorden in de onderwijsvisie zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, positieve houding, openheid, samenwerking, assertiviteit en gelijkwaardigheid. De op school gebruikte leermiddelen en methodes zijn in overeenstemming met de grondslag en doelstelling van de school, of op zijn minst daar niet mee in strijd.

Ad. 3 Gezin, school, kerk en maatschappij

De opvoeding van het kind is in de eerste plaats een taak die in het gezin moet plaatsvinden. Het Christelijk onderwijs heeft, net als de kerk en andere opvoedingsdragers vanuit de maatschappij een aanvullende taak. Vanuit het onderwijs moeten warme contacten worden onderhouden met de genoemde opvoedingsdragers. De zondag zal als rust- en bevrijdingsdag van God benadrukt worden. We keren ons hierbij tegen de genots- en 24-uurs economie en de daarmee samenhangende cultuur en levenswijze. In de huidige maatschappij zijn er verschillende gezinssituaties en samenlevingsvormen. Als bestuur en school willen we ons conformeren aan de Bijbel waarin het huwelijk tussen man en vrouw als de enige samenlevingsvorm wordt gezien. Wij willen vanuit dit principe voorleven, handelen en spreken.

Ad. 4 Toelatingsbeleid

Onze school kent een open toelatingsbeleid voor leerlingen. Dat wil zeggen, dat in principe alle kinderen welkom zijn. De ouders worden in een intakegesprek geïnformeerd over de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Bij de aanmelding wordt een formulier ondertekend waarmee de ouders/verzorgers verklaren zich te zullen conformeren aan de wijze waarop de identiteit in de dagelijkse praktijk gestalte krijgt. Van ouders, die lid zijn van het algemeen bestuur van de vereniging, wordt verwacht, dat zij de identiteit van de school onderschrijven. Ouders, die gekozen zijn in de Medezeggenschapsraad, worden gehouden de identiteit van de school te respecteren.                                                                                                                                                                                    

Ad. 5 Personeelsbeleid

Van al het personeel mag verwacht worden dat zij als christen meeleven met de eigen kerkelijke gemeente en dat zij de grondslag en de doelstelling van de school, zoals genoemd in de statuten en nader uitgewerkt in de identiteitsnota onderschrijven en hierop aan te spreken zijn. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de directeur, als initiator van de identiteit, dit handen en voeten geeft in de onderwijspraktijk van elke dag.

Ad. 6 Schoolklimaat

De schooldag wordt geopend en besloten met gebed. De bijbelles is een wezenlijk onderdeel van het dagprogramma. Dagelijks worden er psalmen, gezangen en/of geestelijke liederen gezongen. Er wordt ruim aandacht besteed aan vieringen van Christelijke feesten. Daar waar taalgebruik, gebaren, gedragingen en kleding de waardigheid van anderen of het karakter van de school aantasten, zal corrigerend worden opgetreden. Opvoedingsmiddelen als het gesprek, straf of beloning worden binnen onze school gezien als ondersteuningsmiddelen bij de vorming van de leerling.